Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

QUINA DOCUMENTACIÓ S'HA DE PRESENTAR?

Les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de finalitat regional 2014-2020 (2013/C 209/01) regulen en l'annex 5 els formularis de sol·licitud per als ajuts de finalitat regional.

La sol·licitud d'incentius regionals està constituïda pels documents relacionats:

  • en l'article 1.2 de l'Ordre EHA/2874/2009, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les normes complementàries per a la tramitació i la gestió dels incentius regionals establerts en la Llei 50/1985, de 27 de desembre
  • en l’article 23 del RD 899/2007, de 6 de juliol, per el que s’aprova el Reglament dels incentius regionals, de desenvolupament de la Llei 50/1985, de 27 de desembre:
  • en els Acords del Consell Rector d’Incentius Regionals de 12/05/2015 i 20/11/2017

1. Annex 1. Sol·licitud.
2. Resum de dades bàsiques.
3. Acreditació de circumstàncies personals o registrals de la persona sol·licitant:

 DNI, poder del representant legal i CIF de la societat.
 Les societats constituïdes han de presentar escriptura de constitució, modificacions i ampliacions de capital, composició del consell d'administració i relació d’accionistes amb participació superior al 10% i l'impost de societats dels darrers tres anys.
 Les societats per constituir: certificat del Registre Mercantil Central de no coincidència de nom, projecte d'estatuts i futur Consell d'Administració i socis amb participació superior al10%.

4. Memòria del projecte d'inversió i annex del qüestionari mediambiental:
 Plànol general del conjunt industrial, amb diferenciació de la situació inicial de la posterior a la inversió, i plànol de distribució en planta de nova construcció i ubicació de béns d'equip.
 Nota simple del terreny on s’ubiquen les inversions o croquis d'ubicació al municipi.
 Pressuposts.

5. Declaració de l'existència d'efecte incentivador.
6. Declaració responsable d'altres ajuts.
7. Declaració responsable relativa a la condició de PIME.
8. Declaració responsable de no inici d'inversions i de no existència d’acord irrevocable per fer el projecte:
 Acta notarial acreditativa del no inici d'inversions.

9. Declaració de no reubicació d'activitat.

10. Declaració responsable de l'empresa de no estar en crisis a tenor de les Directrius de Salvament i Reestructuració.

11. Autorització de les administracions públiques per sol·licitar dades a l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria i a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

12. Declaració responsable d'estar al corrent en el reintegrament de subvencions.