Convocatòria europea - Programa
COSME 2018 - Prediagnostic de propietat intel·lectual i millora de l'accés a la protección mitjançant patent per a PIME innovadores de la UE
Objectiu

L'objectiu general d'aquesta convocatòria de propostes és facilitar i promoure l'ús de la propietat intel·lectual per les PIME europees innovadores, permetent que un nombre seleccionat de PIME europees innovadores es beneficiïn d'una o més accions de suport.

L'objectiu específic és garantir la prestació dels serveis administratius i de reemborsament necessaris en relació amb la implementació de les accions de suport que s'oferiran a les empreses.

Activitats a desenvolupar

Les activitats que es duran a terme han de cobrir les sis àrees enumerades a continuació:

1. Configurar un centre de coordinació
2. Configurar el lloc web
3. Publicar, coordinar i gestionar les convocatòries de sol·licituds
4. Mesura d'impacte de l'acció
5. Gestió, control de qualitat i avaluació
6. Informes

Tipus de destinataris o socis

Els sol·licitants han de ser persones jurídiques que formen un consorci de dos o més participants.

Poden incloure entitats jurídiques amb finalitats lucratives o sense ànim de lucre, així com organismes públics o privats, totalment o parcialment. En el cas dels organismes privats, han de ser degudament constituïts i registrats d'acord amb la legislació nacional. Les entitats típiques que s'apliquen a aquesta convocatòria poden ser, però no estan restringides a:

  • Entitats públiques i privades responsables o actives en els àmbits de l'empresa, suport comercial o problemes relacionats;
  • Cambres de comerç i indústria, cambres d'artesania (grans) o cossos similars; 
  • Organitzacions de suport a empreses;
  • Associacions empresarials i xarxes d'assistència empresarial;
  • Entitats públiques i privades que ofereixen serveis d'assistència empresarial;
  • Entitats de lucre
  • Entitats públiques o privades que ofereixen serveis de suport IP
Data de publicació16-07-2018
Data límit04-09-2018
Organitzador / Contacte

Comissió Europea 
EASME

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-ip-2017-2-03.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-IP-2017-2-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-
Pressupost o finançament

4,30 milions d'euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

enterprisecbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)